කැලණියට හෙට ජල කප්පාදුවක්

Category: News 8 0

අත්‍යවශ්‍ය අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් සඳහා කැලණිය අවට ප්‍රදේශ වලට හෙට දින(13) ජල සැපයුම පැය නවයක කාලයක් අත්හිටුවන බව ජාතික ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.

Loading...
Loading...

Related Articles

Add Comment