යාපනේ පතුල නැති ළිද බලන්නත් බද්ධක්

Category: News 462 0


තිස්වරක යුද්ධය නිමාවෙන් පසු උතුරේ සංචාරය සඳහා ලංකාවාසිින්ට අවස්ථාව උදාවිය. යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ වලිකාමම් නැගෙනහිර ප්‍රාදේශිය සභාවට අයත් ප්‍රධානම සංචාරක ස්ථානයක් වන නිලාවර ළිඳ(පතුල නැති ළිඳ)ඔබ ඇතැමි විට නරඔන්නට ඇත.

Loading...

එය අයත් වන්නේ පුත්තූර් වලිකාමම් නැගෙනහිර ප්‍රාදේශිය සභාවටයි..මෙතෙක් කල් මුදලක් නොගෙවා නැරඹිිමට හැකියාව තිබු මෙම පතුල නැති ළිඳ මෙි වන විට 2017-01-01 රුපියල් දහයක මුදලක් ගෙවා නැරඹිිමට සිදුවිි ඇත.එසේ වුවාට ප්‍රශ්නයක් නැත.නමුත් ප්‍රාදේශිය සභාවෙන් එම කොන්ත්‍රාත්තුව ලබාගත් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ක්‍රියා කලාපය නින්දා සහගතය.ඔවුන්ගේ දැඩි නිතිරිති වලින් සංචාරකයින් පෙලා දමන අයුරු එහි සංචාරය කල අපට අත්දකින්නට හැකි විය.

මෙතෙක් කල් එම ස්ථානය අසල වෙළඳසැල් පවත්වා ගන යන වෙළඳුන්ටද මොවුන් දැඩි පිිඩනයක් එල්ලකරනු ලබයි.එම වෙළද සැල් හිමියන් සංචාරක ලොරි රථ වලින් භාණ්ඩ මිලදිි ගත් පසුවද එම ලොරි රථ වලින් බදු මුදල් එකතු කරනු ලබයි.යුද්ධය අවසාන් වු කාල සිිමාවෙි සිට මෙි දක්ව‍ා වෙළඳාම් කටයුතු වල නිරත වන වෙළදුන්ට මෙන්ම සංචාරයේ නිරත වන සංචාරකයින්ටද මෙි නිසා දැඩි අපහසුතාවන්ට මුහුණ දෙන්නට සිදුව ඇත.

විරාජ් කඩුගොඩ

Loading...

Related Articles

Add Comment