තාත්තා ගැන රෝහිතගෙන ගීතයක් (Video)

Category: Gossip 69 0

තම පියා එනම් හිටපු ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිදුන් වෙනුවෙන් රෝහිත රාජපක්ෂ මෙම ගීතය ගායනා කරයි.

Loading...

Loading...

Related Articles

Add Comment